Deelnemersreglement

Algemeen
Iedere deelnemer loopt op eigen risico en verantwoording de WinterRun dan wel WinterWalk.
De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het oplopen van persoonlijk letsel noch voor het zoekraken of het beschadigen van persoonlijke eigendommen.
De gemeente Loon op Zand heeft voor het loopevenement een vergunning verleend. Verkeersregelaars, EHBO en verzorgingsposten dragen zorg voor je veiligheid.
De route is grotendeels verkeersvrij en wordt aangegeven met afzetlint, pionnen, km- borden en politie/verkeersregelaars.
Volg aanwijzingen van politie/verkeersregelaars altijd direct op.
Mocht onverhoopt toch verkeer op het parcours terecht komen, wees dan alert en attendeer elkaar op het gevaar.
Het is toegestaan te lopen met een buggy, babyjogger of ander babyvervoermiddel. Het is niet toegestaan honden - al dan niet aangelijnd - mee te nemen.
Begeleiding door een of meer personen per fiets of enig ander vervoermiddel is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om in teamverband speciale activiteiten te ontplooien, denk hierbij aan sponsoring, organiseren eigen wedstrijd of lopen met hazen.
Op het start-finishterrein is EHBO aanwezig. Op het parcours fietsen EHBO-ers mee.

De startnummers moeten goed zichtbaar op de borst worden gedragen. Zonder een goed zichtbaar startnummer is er geen opname in het eindklassement mogelijk.

De organisatie behoudt zich het recht voor de route en/of starttijden te wijzigen dan wel de loop geheel of gedeeltelijk af te gelasten als overmacht situaties, zoals extreme weersomstandigheden of calamiteiten, dat redelijkerwijs noodzakelijk maken.
Bij afgelasting door overmacht wordt geen nieuwe datum vastgesteld en inschrijfgelden niet gerestitueerd.

Privacy
De gegevens van de Deelnemers worden uitsluitend gebruikt voor het evenement waarvoor is ingeschreven en worden niet verstrekt aan derden.
Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie daarvan op internet. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor verslaggeving en/of promotionele doeleinden zonder daarvoor vergoeding te claimen.
Zie ook de Privacyverklaring Stichting Loopevenementen GoRun op de website van GoRun.

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.
De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand.
Door deelname aan het evenement verleent een deelnemer toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer.
Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en resultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Deelname
Wanneer na voorinschrijving wordt afgezien van deelname is geen restitutie mogelijk. Na-inschrijving is niet mogelijk.
De startnummers zijn overdraagbaar; de gegevens van de inschrijving zijn niet aanpasbaar. De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen, indien hij het juiste inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk 4december 2021 vóór de start volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
Deelname aan het evenement staat open voor hardlopers (WinterRun en KidsRun) en wandelaars (WinterWalk), aan de 6 K routes mogen ook wheelers deelnemen. 

De wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het evenement op het gehele parcours van kracht.
Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten. Wildplassen is verboden. Voor eventuele veroorzaakte schade is de deelnemer zelf aansprakelijk.
De deelnemer moet ten alle tijden instructies van politie, wedstrijdleiding, personeel of vrijwilligers van het evenement opvolgen.
Bij herhaalde, of ernstige, misdragingen houdt de organisator zich het recht voor de deelname aan het evenement ten alle tijden te beëindigen zonder dat aanspraak op vergoeding bestaat voor gemaakte kosten of inschrijfgeld.
De organisator is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.
De feitelijke toewijzing van een starttijdstip aan een deelnemer geschiedt door de organisator.
De deelnemer is verplicht om minimaal vijf minuten voor aanvang bij de start van het parcours aanwezig te zijn.
De deelnemer ontvangt van de organisator een startnummer waarop het hem toegekende deelnamenummer is vermeld.
De deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen.
Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is.
Het mag niet worden afgesneden of gevouwen.
Het is de deelnemer verboden een ander startnummer te dragen dan is versterkt door de organisator. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.
De organisator neemt de startnummers in van deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.
Deelnemer is verplicht zich af te melden bij de organisatie indien hij/zij voortijdig de loop verlaat.
Het is de deelnemer toegestaan de rechten uit de overeenkomst over te dragen aan een andere loper tot uiterlijk 2 weken voor het evenement, echter pas na toestemming van de organisatie.

Deelnemers die zich inschrijven voor de 6 en 10 kilometer moeten minimaal 13 jaar oud zijn.

Bedrijvenloop
Een bedrijventeam bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 lopers. Bij de Run bepalen de opgetelde finishtijden van de 1e 3 lopers de eindtijd van het team.
Er moeten minimaal 3 lopers binnen de limit finishe om in de eindscore te worden opgenomen. Het team met de laagste totaaltijd van de eerste 3 lopers is winnaar.
Bij de Walk wordt geen team finishtijd bepaald.

Aansprakelijkheid
De organisator kan op grond van overmacht besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden aan deelnemer plaatsvinden.
De organisator is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.
De deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator.

De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de organisator. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schade ten gevolge van letsel of overlijden.

Indien aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn/haar deelname aan het evenement.
De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.

De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Eigenaren van de grond waar het evenement gebruik van maakt, sponsors van het evenement en de gemeente waar het evenement plaats vindt, zijn op dezelfde voet als de organisator uitgesloten van aansprakelijkheid.

In alle gevallen waarin dit reglement/voorwaarden niet voorziet beslist de organisator.
                                       

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen